Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Kế hoạch GD Pháp luật Trường THCS Nguyễn Văn Chính năm 2022_ 2023
Kế hoạch pháp chế 2022_2023


UBND HUYỆN CẦN GIUỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TR THCS NGUYỄN VĂN CHÍNH                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:     /KH-PC-NVC                                                                           Phước Lý , ngày        tháng 10  năm 2022
 
 
KẾ HOẠCH 
Thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2022-2023 Trường THCS Nguyễn Văn Chính
 
 
 
               Căn cứ Công văn số 3232/SGDĐT-PC ngày  11/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022–2023 về công tác pháp chế;
               Căn cứ vào Hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác pháp chế năm học 2022-2023:
              Trường THCS Nguyễn Văn Chính xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
              I. Nhiệm vụ chung
              - Kiện toàn chất lượng hoạt động của Tổ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại trường .
              - Triển khai góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Nhà giáo, Luật Học tập suốt đời. Đẩy mạnh hoạt động theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật trong nhà trường 
              - Tiếp tục nâng cao mặt bằng chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường .
              - Triển khai đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” trong năm 2023 và giai đoạn tiếp theo. 
             II- NHỮNG GIẢI PHÁP CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG PHỔ BIẾN GDPL NĂM HỌC 2022 – 2023
              - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, BGH đối với việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục, pháp luật, từng bước nâng cao ý thực chấp hành của CB,GV,NV và học sinh trong nhà trường.
               - Nhà trường xây dựng kế hoạch PBGDPL cụ thể phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, trường học, chú trọng phổ biến hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật đến CB,GV,NV và học sinh
               - Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường, có kế hoạch cho giáo viên đi học bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;
                - Xây dựng và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật. Sưu tầm đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật và danh sách pháp luật;Duy trì phổ biến GDPL lồng ghép vào các buổi họp hội đồng, công đoàn, tổ khố và hoạt động Đoàn - Đội. 
                - Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai các hình thực phổ biến GDPL, tăng cường thảo luận, trao đổi, giải đáp thắc mắc…Phổ biến ngắn gọn, dẽ hiểu, dễ nhớ. Tuyên truyền lồng ghép vào các bài học chính khoá, bài học ATGT, giờ chào cờ thứ hai hành tuần và các hoạt động ngoại khoá với các hình thức phù hợp để học sinh tham gia.
                - Tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể của nhà trường, địa phương với cơ quan tư pháp, cơ quan công an về công tác PBGDPL.
                - Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo và hướng dẫn CB,GV,NV trong nhà trường thực hiẹn kế hoạch giáo dục pháp luật- Đưa công tác này vào một trong những tiêu chí xét thi đua cuối năm học.
                - Bố trí một đồng chí trong BGH(PHT) phụ trách và theo dõi thực hiện công tác PBGDPL; 
                 - Tổ chức thực hiện kế hoạch lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Hai không”.
                 - Tổ chức kiểm tra, báo cáo Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp trên và cơ quan chủ quản.
                  - Kiểm tra, đánh giá việc dạy học môn GDCD, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đội, đưa vào tiêu chuẩn thi đua  đối với cán bộ viên chức và học sinh.
                 III- NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
                 - Bổ xung kinh phí cho công tác phổ biến GDPL hằng năm
                  - Tạo điệu kiện cho cán bộ phụ trách công tác phổ biến GDPL được tập huấn về các nội dung, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.
 
KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN GDPL TỪNG THÁNG
                    NĂM HỌC 2022 – 2023
 
Tháng Nội dung hoạt động Ghi chú
8,9 - Giảng dạy đúng, đủ nội dung kiến thức pháp luật được xây dựng trong chương trình môn giáo dục công dân và môn pháp luật theo quy định của Bộ GD&ĐT. 
- Phổ biến một số văn bản pháp luật: Luật giao thông đường bộ sửa đổi, luật công chức, Điều lệ trường phổ thông.
10 - Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về giáo dục cho phụ huynh học sinh, cán bộ, nhân dân trong đó tập trung vào các quy định về quyền, nghĩa vụ của người học; quyền và nghĩa vụ của nhà giáo; quản lý nhà nước về giáo dục; xã hội hóa sự nghiệp giáo dục. 
11 -Tuyên truyền, phổ biến lại Nội quy nhà trường 
12 - Phổ biến Bộ luật hình sự
1,2      - Phổ biến quán triệt các quy định pháp luật liên quan đến học tập, rèn luyện của từng đối tượng, trong đó cần tập trung vào các quy định về quyền và nghĩa vụ của người học, thi cử, khen thưởng, kỷ luật ...vv nhằm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả cuộc vận động "Hai không", làm cho người học hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. 
3,4         - Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về các vấn đề bức xúc của xã hội như dạy thêm học thêm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, bảo vệ môi trường và các quy định cụ thể liên quan đến cuộc sống và học tập phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, trình độ của người học ở từng cấp học. 
5 - Các quy chế thi tốt nghiệp, tuyển sinh ban hành năm 2019 và các văn bản pháp luật khác về giáo dục có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chuyên môn của từng đối tượng trong ngành. 
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Lãnh đạo trường
Xây dựng kế hoạch và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, chỉ đạo giám sát đảm bảo đúng tiến độ thời gian thực hiện.
2. Các tổ chức, đoàn thể, TTCM-VP
Thường xuyên tuyên truyền các nội dung phổ biến giáo dục pháp luật tới các thành viên trong tổ chức, đoàn thể, tổ chuyên môn.
Đưa nội dung thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước thành nội
Dung trong đánh giá xếp loại công tác hàng tháng, giữa kỳ, cuối năm học.
3. Tổ công tác Pháp chế, Đoàn trường
- Xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động theo từng tháng. Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi chào cờ đầu tuần, trong các tiết học môn giáo dục công dân và giờ ngoại khóa cho học
sinh; các cuộc họp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Trên đây là hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học
2022-2023 của trường THCS Nguyễn Văn Chính . 
 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
-    Phòng GDĐT(để báo cáo);
-    Tổ pháp chế (thực hiện);
-   Lưu: VT.                                                                        Võ Thanh Tuấn
Trường THCS Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuoclycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuoclycg.edu.vn