Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Thông báo
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BTC KỲ THI CHỌN HSGVH
 
Số:         /QĐ-BTC

                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                                                                                Cần Giuộc, ngày       tháng 02  năm 2023
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi văn hóa
lớp 9 cấp huyện - Năm học 2022-2023
 
 
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA
 
 
     Căn cứ Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND, ngày 01/3/2021 của UBND huyện Cần Giuộc “Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc”;
     Căn cứ Kế hoạch số 2776/KH-PGDĐT ngày 28/12/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp huyện năm học 2022–2023;
     Xét đề nghị của Ban tổ chức Kỳ thi,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
     Điều 1. Thành lập Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp huyện năm học 2022-2023, đặt tại trường THCS Nguyễn Đình Chiểu gồm các ông (bà) có tên sau: (Danh sách đính kèm)
 
     Điều 2. Hội đồng coi thi làm việc từ 7giờ 30 phút, ngày 01/03/2023 đến hết ngày 02/03/2023 (theo lịch làm việc đính kèm) và có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế thi chọn học sinh giỏi hiện hành.
 
     Điều 3. Các ông (bà) có tên ở Điều 1, các bộ phận chuyên môn có liên quan tại Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TP, PTP;
- Lưu: VT.

                                                                                          TM. BAN TỔ CHỨC TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
 
                                                                          TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT Lương Bá Tuệ
 
DANH SÁCH
Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện - Năm học 2022-2023
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BTC, ngày     tháng 02 năm 2023)
 
 
 
STT
 
Họ và tên
 
Đơn vị
 
Chức vụ
Nhiệm vụ
 
1.
 
Lương Bá Tuệ
 
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Trưởng
phòng
 
Chủ tịch
 
2.
 
Phạm Đình Chương
 
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Chuyên viên Phó Chủ tịch CM
 
3.
 
Nguyễn Đinh Hữu
 
 
THCS Nguyễn Đình Chiểu
 
Hiệu trưởng
Phó Chủ tịch CSVC
 
4.
 
Lê Thị Ngọc Hạnh
 
TH&THCS Long An
Hiệu trưởng  
Thư ký 1
5. Nguyễn Thanh Yến Nhi THCS Thuận Thành Giáo viên Thư ký 2
6. Nguyễn Thị Kim Ánh THCS Nguyễn Văn Chính Giáo viên Giám thị
7. Tôn Ngọc Tâm THCS Nguyễn Văn Chính Giáo viên Giám thị
8. Châu Lê Xilen THCS Nguyễn Văn Chính Giáo viên Giám thị
9. Trần Thúc Bảo THCS Nguyễn An Ninh Giáo viên Giám thị
10. Nguyễn Thị Ái Nhân THCS Nguyễn An Ninh Giáo viên Giám thị
11. Đặng Hoàng Nhật Tú THCS Nguyễn An Ninh Giáo viên Giám thị
12. Huỳnh Thị Thúy Hằng TH&THCS Phước Hậu Giáo viên Giám thị
13. Nguyễn Thị Cẩm Giang TH&THCS Phước Hậu Giáo viên Giám thị
14. Võ Thị Kim Biên THCS Hồ Văn Long Giáo viên Giám thị
15. Lê Tấn Lộc THCS Hồ Văn Long Giáo viên Giám thị
16. Lê Hoàng Khải THCS Nguyễn Đình Chiểu Giáo viên Giám thị
17. Nguyễn Hoàng Giang THCS Nguyễn Đình Chiểu Giáo viên Giám thị
18. Võ Thị Thiên Kim THCS Nguyễn Đình Chiểu Giáo viên Giám thị
 
19.
Nguyễn Thanh Bích
Trâm
 
THCS Trương Văn Bang
 
Giáo viên
 
Giám thị
20. Lương Thanh Điền THCS Trương Văn Bang Giáo viên Giám thị
21. Đặng Thị Ngọc Trâm THCS Trương Văn Bang Giáo viên Giám thị
22. Nguyễn Thế Duy THCS Nguyễn Thị Bảy Giáo  viên Giám thị
23. Lê Thị Kim Châu THCS Nguyễn Thị Bảy Giáo  viên Giám thị
24. Nguyễn Văn Liêu THCS Nguyễn Thị Bảy Giáo  viên Giám thị
 
 
25. Trần Hữu Phong THCS Thuận Thành Giáo viên Giám thị
26. Lê Hoàng Đại THCS Thuận Thành Giáo viên Giám thị
27. Nguyễn Thị Tường Vy TH&THCS Long An Giáo viên Giám thị
28. Võ Thị Phương Thảo TH&THCS Long An Giáo viên Giám thị
 
29.
 
Trần Thị Tuyết Ngân
THCS & THPT
Nguyễn Thị Một
 
Giáo viên
 
Giám thị
 
30.
 
Phan Thị Nguyệt Hằng
THCS & THPT
Nguyễn Thị Một
 
Giáo viên
 
Giám thị
31. Biện Ngọc Hưng Phương THCS Long Hậu Giáo viên Giám thị
32. Dương Quốc Xuân THCS Phước Vĩnh Đông Giáo viên Giám thị
33. Võ Thanh Sang THCS Phước Vĩnh Đông Giáo viên Giám thị
 
34.
 
Võ Hữu Nghĩa
TH&THCS Phước Vĩnh
Tây
 
Giáo viên
 
Giám thị
 
35.
 
Nguyễn Lâm Thùy Linh
TH&THCS Phước Vĩnh
Tây
 
Giáo viên
 
Giám thị
 
36.
 
Lê Thị Lệ Huyền
TH&THCS Phước Vĩnh
Tây
 
Giáo viên
 
Giám thị
37. Phạm Thị Hồng Tư TH&THCS Long Phụng Giáo viên Giám thị
38. Nguyễn Thị Đào TH&THCS Long Phụng Giáo viên Giám thị
39. Trương Minh Thắng THCS Đông Thạnh Giáo viên Giám thị
40. Phạm Thùy Trang THCS Đông Thạnh Giáo viên Giám thị
41. Trần Lê Trâm THCS Đông Thạnh Giáo viên Giám thị
42. Phạm Nguyễn Thanh Hà THCS Tân Tập Giáo viên Giám thị
43. Nguyễn Thành Tài THCS Tân Tập Giáo viên Giám thị
44. Lưu Minh Hiếu THCS Tân Tập Giáo viên Giám thị
45. Đỗ Minh Phụng THCS Tân Tập Giáo viên Giám thị
46. Hà Thị Kim Trinh THCS Nguyễn Đình Chiểu Nhân viên Y tế
 
47.
 
Trần Minh Đông
 
THCS Nguyễn Đình Chiểu
 
Nhân viên
Bảo vệ
Phục vụ
Tổng cộng danh sách có 47 Cán bộ, giáo viên và nhân viên./.
 
 
 
Ÿ Ngày 01/03/2023:

LỊCH LÀM VIỆC

- Buổi sáng: 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút
Họp ban lãnh đạo hội đồng coi thi (Chủ tịch; Phó chủ tịch; Thư ký)
+ Phân công nhiệm vụ các thành viên;
+ Kiểm tra, rà soát lại các tín chỉ tổ chức thi;
+ Thống nhất kế hoạch, phương án sử dụng CSVC: Phòng thi, phòng máy…
- Buổi chiều: 14 giờ 00 phút - 16 giờ 30 phút
Họp toàn thể hội đồng coi thi:
+ Triển khai quy chế coi thi;
+ Kiểm tra hồ sơ thí sinh dự thi; xếp giấy thi, giấy nháp, kiểm tra cơ sở vật chất, máy tính (Thi môn Tin học), máy Casset (Thi môn Tiếng Anh)
Ÿ Ngày 02/03/2023: Tổ chức thi theo kế hoạch cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
Trường THCS Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuoclycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuoclycg.edu.vn